Tijdens de ALGEMENE LEDENVERGADERING zijn een 3-tal punten besproken en de aanwezige leden van VIOD hebben tijdens de ALV van 21 november jl. hiermee ingestemd.

Punt 3 is de Verklaring Goed Gedrag bij VIOD:

De ALV heeft besloten dat het bestuur van Viod, vooruitlopend op de reglementen van de KNVB, mag verplichten aan vrijwilligers die met jeugdleden werken, een verklaring van goed gedrag te overleggen. Gezien de huidige maatschappij en de normen en waarden geeft Viod hiermee een duidelijk signaal af en wil Viod hiermee incidenten zoveel mogelijk uitsluiten. Het geldt hier voornamelijk voor vrijwilligers die met jeugdleden werken.