Hierbij worden alle leden/vrijwilligers uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 september in de kantine van VIOD op Sportpark Dichteren. Aanvang: 19.30 uur.

 AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Rondvraag **
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 11 september 2015. (deze liggen vanaf 19.00 uur ter inzage klaar in de kantine)
 1. Financiën:
 2. De jaarrekening 2015-2016
 3. Verslag kascommissie
 4. Vaststelling Jaarrekening 2015-2016
 5. Benoemen nieuwe kascommissie

  Deze bestaat thans uit: Don Jansen, Barry Ketelaar, André Severs (aftredend)

 1. Vaststelling verenigingsjaarverslag 2015-2016
 2. Wijziging bestuur:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Frans van Kessel, secretaris
 • Aftredend als bestuurslid jeugdzaken: Rudi Aalders
 • Afgetreden als bestuurslid: Jos Middelkamp
 • Afgetreden als bestuurslid: Lex Meeuwsen
 • Het bestuur stelt voor om waarnemend voorzitter Jos Tiemessen te benoemen tot voorzitter.
 • Het bestuur stelt voor om Rudi Aalders te benoemen als bestuurslid algemene zaken.
 • Het bestuur stelt voor om René Zents te benoemen als bestuurslid technische zaken
 • Het bestuur stelt voor om Nils Vriezen te benoemen als bestuurslid commerciële zaken
 • Het bestuur stelt voor om Bjorn Theissen te benoemen als bestuurslid Jeugdopleiding

Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kan geschieden door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de secretaris, ondertekend door tenminste 5 seniorenleden van v.v. VIOD, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Begroting 2016-2017
 2. Interne organisatie
 3. Sluiting

Vriendelijke groet

uitgelicht viod logo 2 jpegBestuur v.v. VIOD, Doetinchem

** Om een ieder, tijdens de ALV, zoveel mogelijk een goed antwoord te kunnen geven, dienen vragen voor de ‘rondvraag’, die niet simpel met ja/nee of een korte uitleg kunnen worden beantwoord, uiterlijk 19 september bij het bestuur bekend zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor deze vragen ook na de vergadering te beantwoorden richting indiener.