Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Mededelingen van het Bestuur:

SEIZOEN 2017 – 2018


UITNODIGING

Hierbij wordt u, alle leden, alle vrijwilligers, onze trainers en ouders van onze leden van vv VIOD,  uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van vv VIOD op maandag 18 september bij te wonen. Deze Algemene Ledenvergadering is van belang voor iedereen en uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, ook voor onze kaderleden en trainers.

De aanvang is om 19:00 uur en wordt gehouden in de kantine van ons clubhuis.

Hieronder treft u de AGENDA aan. Indien u wilt reageren, dient u tijdig conform de onderstaande richtlijnen ons te berichten.

 

Graag tot ziens op maandag 18 september,

 

met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van vv VIOD,

Frans van Kessel, secretaris.

 

 

Agenda: Algemene Ledenvergadering v.v. VIOD d.d. 18 september 2017

 

 1. Opening
 2. Mededelingen van het Bestuur
 3. Rondvraag **
 4. Vaststellen notulen Ledenvergadering d.d. 23 september 2016.
 • (deze notulen liggen vanaf op deze avond vanaf 18.00 uur ter inzage klaar)
 1. Financiën: verslag van onze penningmeester Johan Nieuwenhuis.
 2. De Jaarrekening 2016-2017
 3. Verslag Kascommissie: door Don Jansen, Jurgen Maatkamp en Barry Ketelaar
 4. Vaststelling Jaarrekening 2016-2017
 5. Benoemen nieuwe kascommissie
 • De kascommissie bestaat thans uit: Jurgen Maatkamp, Don Jansen, Barry Ketelaar (aftredend)
 1. Vaststelling verenigingsjaarverslag 2016-2017
 2. Wijziging bestuur:
 • Aftredend en herkiesbaar: Johan Nieuwenhuis ( 1 jaar)
 • Aftredend en niet-herkiesbaar bestuurslid commerciële zaken: Nils Vriezen
 • Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kan geschieden door middel van inlevering van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de secretaris, ondertekend door tenminste 5 seniorenleden van v.v. VIOD, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering.
 1. Begroting 2017-2018
 2. Interne organisatie
 3. Sluiting

 

 • ** Om een ieder, tijdens de ALV, zoveel mogelijk een goed antwoord te kunnen geven, dienen vragen voor de ‘rondvraag’, die niet simpel met ja/nee of een korte uitleg kunnen worden beantwoord, uiterlijk 11 september bij het bestuur bekend zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor deze vragen ook na de vergadering te beantwoorden richting indiener.