Tijd tot 90 jarig bestaan!

Dagen:
Uren:
Minuten:
Seconden:

Clubregels

De clubregels en gedragscode vormen een integraal onderdeel van de regelgeving binnen vv VIOD. De
gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van VIOD.
Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van
de club betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en
verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en
de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met
deze gedragscode geeft VIOD aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de
leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle clubactiviteiten

Algemene regels:

 • De leden van vv VIOD voldoen op tijd de contributie via een automatische
  betalingsprocedure. Bij achterstand van de contributiebetaling kan het betreffende lid deelname
  aan trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten ontzegd worden.
 • vv VIOD-leden zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de
  vereniging proberen te leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het
  lidmaatschap van vv VIOD is in principe meer dan voetballen en trainen alleen.
 • Beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens.
 • Eventueel onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te
  vertonen.
 • Leden van vv VIOD behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
 • Leden van vv VIOD tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers,
  medespelers en tegenstanders. Pesten wordt niet getolereerd.
 • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk aansprakelijk
  voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling. Bij diefstal en
  vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Van een vv VIOD-lid wordt verwacht dat hij zijn medelid corrigeert in het geval deze de
  gedragscode overtreedt.
 • Ieder lid van vv VIOD dient zich te houden aan de aan hem door de club of door de
  KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De club zal de
  door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op
  het betreffende verenigingslid.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te
  gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich
  bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.
  Roken is niet toegestaan in de kantine en het clubgebouw en binnen de omheining van de
  velden.
 • Drugsbezit en -gebruik in en om onze sportcomplex of bij bezoekende verenigingen is
  verboden. Dit geldt eveneens voor wapenbezit. Het overtreden van deze regels leidt te alle tijde
  tot ontzegging van de toegang van het sportcomplex.

 

Aanvullende regels voor leiders en trainers:

 • Je vertegenwoordigt VIOD altijd op een positieve manier.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.
 • Je geeft ieder teamlid gelijke kansen.
 • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
  wordt niet geaccepteerd.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
 • Je zorgt voor de informatie naar de spelers (wedstrijdprogramma, vertrektijden, rijschema etc.)
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Je regelt het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van
  toepassing ouders.
 • Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers
  (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van
  (kostbare) spullen van de spelers.
 • Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers
  gereed zijn.
 • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club
  worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc) en het correcte
  gebruik hiervan.
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Je draagt eventueel door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en/of jassen niet buiten
  clubverband.

 

Aanvullende regels voor alle spelers van vv VIOD:

 • Je hebt respect voor tegenstanders, medespelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en
  het publiek.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
  wordt niet geaccepteerd.
 • Afspraken in clubverband worden nagekomen.
 • Maak je onverhoopt iets stuk dan meld je dit bij je trainer of leider.
 • Daartoe door leider of trainer aangewezen spelers dragen bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk
  achterlaten van de gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte
  spelmaterialen.
 • Ten aanzien van douchen, verwachten wij dat iedereen na een training of wedstrijd gebruik
  maakt van de douche. Wij adviseren om gebruik te maken van badslippers.
 • Je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geeft dit in bewaring bij je
  leider/trainer of berg het op in een kluisje.
 • Tijdens wedstrijden draag je het volledige clubtenue van VIOD.
 • Scheenbeschermers zijn zowel tijdens wedstrijden als trainingen verplicht.
 • De kleding die eigendom is van VIOD of een sponsor is mag niet voor andere
  doeleinden dan wedstrijdactiviteiten van VIOD gebruikt worden.
 • Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders, scheidsrechter en grensrechter voor
  de wedstrijd en de leiding.

Gedrag regels seksuele intimidatie:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Clubhuis regels:

 • De kantine betreden met voetbalschoenen is niet toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan in de kantine en de rest van de clubgebouwen.
 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de
  vuilnisbakken etc.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
  op het terrein van de vereniging.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 16 jaar en aan
  spelers uit de B-jeugd of jonger.(wordt per 1 januari 2014 18 jaar)
 • Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en kan leiden tot
  ontzegging van de toegang.

 

Kunstgrasveld:

 • Betreding alleen via looppoorten en schoonloopmatten. Niet over de hekken klimmen.
 • Toegang alleen voor voetballers, leiders, coaches, trainers en wedstrijdofficials.
 • Toegang alleen met schone voetbalschoenen met kunststofnoppen. Metalen noppen zijn niet toegestaan.
 • Geen etenswaren of dranken op de speelvelden. Bidons zijn toegestaan.
 • Geen kauwgom op de speelvelden.
 • Geen glaswerk op de speelvelden.
 • Roken, vuur of hete voorwerpen op de speelvelden zijn absoluut verboden. Dit geldt ook voor de dug-outs.
 • Ouders, supporters en overig publiek, huisdieren behoren achter de speelveldomheining.
 • Verplaatsbare doelen mogen niet gesleept of geduwd worden (optillen).
 • Verplaatsbare doelen niet over het hekwerk slepen maar door de toegangspoorten het veld op dragen.
 • Aan het eind van de training- of wedstrijd verplaatsbare doelen opruimen op hun daarvoor bestemde plek.
 • Tijdens wedstrijden mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstroken staan.
 • Het is niet toegestaan om met opzet cq. bewust tegen de omheining te schieten.
 • Het is verboden in de netten of ballenvangers te hangen of te klimmen.
 • Voertuigen, kinderwagens en/of buggy’s op speelveld zijn verboden.
 • Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen (bijv. paraplu) in het kunstgras prikken/steken.
 • Spugen op de kunstgrasvelden is een zeer onhygiënische bezigheid en nadrukkelijk wordt een ieder verzocht dit na te laten.
 • Meld beschadigingen of onvolkomen altijd direct via leider of trainer aan de veldcoördinator.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om schade te verhalen.

 

Sportpark regels:

 • Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
  wordt niet geaccepteerd. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheids-rechter, de
  leiding van het team en van bestuurs- en commissieleden.
 • Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet tegen de hekken,
  reclameborden of in de paden.

 

Viod kleding:

 • Het tenue van VIOD bestaat uit een zwart shirt met een rood witte V hals, een zwarte broek en zwarte kousen;
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht;
 • Aan schoeisel zijn geen regels gebonden, alleen moet de jeugd met vaste noppen spelen;
 • Tenue’s worden gefinancierd middels sponsoring.

 

Vrijwilligers:

 • Zonder de inzet van vele vrijwilligers is het voor V.V. VIOD niet mogelijk om te blijven bestaan;
 • Zowel leden als ouders van jeugdleden kunnen verzocht worden om mee te helpen de organisatie draaiende te houden;
 • Op dit moment heeft V.V. VIOD zo’n 200 mensen die zich in meer of mindere mate inzetten voor de club;
 • Om de inzet te waarderen is er aan het begin van ieder seizoen een gezellige vrijwilligersavond;
 • Daarnaast vindt er jaarlijks de verkiezing VIOD man/vrouw, VIOD-familie en het VIOD-team plaats;
 • Tijdens de kerst ontvangt men een kleine attentie;
 • Iedere vrijwilliger is gratis lid van de vereniging en is verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid;
 • Veel vrijwilligers bij V.V. VIOD zijn enthousiast omdat men bij V.V. VIOD snel het gevoel heeft “erbij te horen”, omdat men sociale contacten kan leggen en omdat men veel waardering ontvangt;
 • V.V. VIOD heeft een speciale vrijwilligerscommissie die waakt over de belangen van de vrijwilligers;
 • Bij gebrek aan vrijwilligers zullen activiteiten van de vereniging noodgedwongen worden stilgelegd.

 

Wat vv VIOD verwacht van ouders/verzorgers van onze jeugdspelers:

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich
aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen
doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van
jeugdleden.

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.

  • U blijft tijdens de wedstrijd buiten de omheining.
  • U geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld dus
   discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
  • vv VIOD heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u
   kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de
   teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcoördinator.

Verder zijn de volgende attentie punten van belang:

 • U moedigt de spelers positief aan.
 • U onthoudt zich van technische aanwijzingen aan uw kind en/of het team.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • Mocht uw zoon/dochter onverhoopt niet bij een wedstrijd of training aanwezig kunnen zijn dan
  ziet u er op toe dat hij/zij zich op tijd afmeldt.
 • U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding,
  schoenen, douchespullen.
 • U stimuleert uw kinderen tot actief meedoen, inzet, positief gedrag etc..
 • U respecteert besluiten van scheidsrechters.
 • U bespreekt problemen met de juiste mensen.
 • vv VIOD is altijd op zoek naar vrijwilligers, u kunt zich op allerlei manieren dienstbaar
  maken binnen de club. VIOD stelt uw aanmelding hiervoor bijzonder op prijs.

Het Bestuur van vv VIOD

Doetinchem, 29 juli 2015